Agader

ANUNCIO:

En cumprimento das obrigas de información e publicidade reguladas no Anexo III do Regulamento (UE) nº  808/2014, da Comisión, do 17 de xullo anúnciase que:

A Axencia Galega de Desenvolvemento Rural (Agader)  concedeu en data 25 de maio de 2016 (rexistro de entrada) unha subvención ao Concello de Moaña para a execución da obra “Camiño do Lourido” dentro do Plan Marco: mellora de camiños municipais de acceso a explotacións agrarias 2016.