abcdefghijklmnopqrstuvwxyz#

Constitúe o feito impoñible desta taxa a actividde administrativa desenvolvida con motivo da tramitación, ainstancia de parte, de toda clase de documentos que se expidan e dos dependentes que entendan os órganos de goberno deste Concello (art. 20. 4 a) do TRLFL.

Ordenanza municipal reguladora da taxa por expedición de documentos administrativos Files