Ordenanza municipal reguladora da taxa por outorgamento de licenzas e outros servizos urbanísticos

Venres, 30 Setembro 2016