Ordenanza municipal reguladora da taxa por utilización do subsolo, solo e voo da vía pública

Xoves, 20 Outubro 2016