Ordenanza municipal reguladora da taxa por entrada de vehiculos a través de beirarrúas e reservas da vía pública para aparcamento exclusivo, parada de vehículos, carga ou descarga de mercadorías de calquera clase

Xoves, 20 Outubro 2016