Modificación da ordenanza municipal reguladora da taxa por instalación de postos, barracas, casetas de venda, espectáculos, atraccións ou recreo, situados en terreo de uso público municipal asi como industrias na rúa e ambulantes e rodaxe cinematografica

Xoves, 20 Outubro 2016