Ordenanza municipal reguladora da taxa polo servizo de cemiterios

Xoves, 20 Outubro 2016