Ordenanza municipal reguladora da taxa pola prestación do servizo da rede de sumidoiros e depuración de augas residuais

Martes, 25 Outubro 2016