Ordenanza municipal reguladora da taxa por instalación de postos, barracas, casetas de venda, espectáculos, atraccións ou recreo

Martes, 25 Outubro 2016