ordenanza municipal reguladora da taxa pola intervención municipal nas comunicacións previas, declaracións responsables e no outorgamento de licenzas de apertura de establecementos

Luns, 30 Xaneiro 2017