Erro
  • JUser::_load: Unable to load user with id: 62

Da participación veciñal

Artigo 3.- A administración Municipal favorecerá o desenvolvemento das Asociacións para a defensa dos intereses xerais ou sectoriais dos vecinos, facilitarlles a máis ampla información sobre as súas actividades e dentro das súas posibilidades o uso dos medios públicos.

Artigo 4.- As Asociacións inscritas estarán exentas do pago de taxas pola presentación de escritos ou pola consecución de copias e certificacións, sempre que se trate dos intereses xerais ou sectoriais perseguidos por cada asociación.

Artigo 5.- O Concello recabará o concurso e opinión das Asociacións naqueles asuntos que lles afecten.

Artigo 6,- Constitúen dereitos de todo veciño:

a) O acceso aos expedientes e documentos municipais que lles afecten persoalmente ou nos que estean interesados lexítimamente, sempre que non se vulneren os dereitos de terceiros.

b) Obter copias e certificacións do Concello coa salvidade anteriormente sinalada.

Artigo 7,- Na oficina de Información da Casa Consistorial atoparase a disposición dos vecinos papel impreso para formular as súas peticións.

Artigo 8.- Na oficina de Información existirá un Libro de Queixas e Reclamacións a disposición de todos os vecinos para a recollida das que afecten ao funcionamento da Administración Municipal, dándose conta mensualmente onde corresponda (Delegados ou Comisión de Goberno).

Artigo 9.- Todas as queixas, reclamacións, denuncias, solicitudes, preguntas ou rogos dirixidos a calquera órgano ou departamento municipal, que se presenten por escrito, ben no Libro de Queixas e Reclamacións ou polo Rexistro Xeral do Concello, recibirán resposta individualizada polo responsable de goberno ou administrativo no prazo máximo de trinta días, a contar dende a data de recepción da mesma. Non cabe, en ningún caso, o silencio ás cuestións formuladas, debendo ser todas as demandas debidamente contestadas.

Artigo 10.- As convocatorias e orde do día das sesións plenarias transmitiranse aos medios de comunicación e faranse públicas no taboleiro de anuncios do Concello.

  • Sábado, 11 Decembro 2010

Bótalle un ollo a ...

Cartel
Cartel
Cartel
Cartel
Cartel
Cartel
Cartel
Cartel