Plan madruga

Plan madruga

O Plan Madruga é un sevizo complemetario básico para permitir a conciliación da vida familiar coa laboral da veciñanza. Grazas a este servizo calquera familia pode deixar á súa filla ou fillo no centro escolar ás 7:30h e alí poderá almorzar e será atendido ata o comezo da actividade lectiva.

O Concello de Moaña subvenciona á Federación de ANPAS Arco da Vella e á ANPA O Picoto para garantir que todos os centros de educación infantil e primaria do termo municipal conten cun Plan Madruga nas mesmas condicións.

As características do Plan Madruga son as seguintes:

  • O servizo comeza todos os días lectivos do curso escolar ás 7:30h e esténdese ata a hora de inicio das clases. Poderá acordarse un horario complementario con inicio do servizo ás 7:00h se se solicita por algunha familia.
  • Os prezos que pagan as persoas usuarias son os seguintes:
  • Prezo xeral: 31 euros por persoa usuaria ao mes. (agás xuño e setembro que serán 23 euros). Con horario complementario o prezo increméntase en 6? (xuño e setembro 4?)
  • Prezo reducido 1 (2 irmáns): 28 euros por cada irmán ao mes. (agás xuño e setembro que serán 21 euros). Con horario complementario o prezo increméntase en 5? (xuño e setembro 4?)
  • Prezo reducido 2 (3 ou máis irmáns): 22 euros por cada irmán ao mes.(agás xuño e setembro que serán 17 euros). Con horario complementario o prezo increméntase en 4? (xuño e setembro 3?)
  • Usuario/a esporádico/a: 4 euros por cada día.

Ademais o Concello de Moaña asume o 100% do prezo do servizo para aquelas persoas que, previa certificación dos Servizos Sociais do Concello, non teñan garantidas as necesidades básicas no seu fogar de non acudir ao Plan Madruga.