Facenda

Don Jorge Parcero Rodríguez

Concellaría de facenda

Facenda:

O Goberno de Moaña ten como obxectivo unha xestión transparente e eficiente dos recursos públicos, co compromiso de redución da débeda do Concello, revisión das ordenanzas fiscais para introducir nelas un carácter máis social e cumprimento eficaz coas obrigas recoñecidas cos provedores.
Para iso a área de Facenda deseña anualmente os orzamentos do Concello e vixía o seu desenvolvemento con previsións da evolución económica do Concello a curto e medio prazo.

Tamén supervisa a recadación do Concello, transferida ao ORAL, e elabora e fai públicos trimestralmente informes sobre a débeda do Concello e o período medio de pagamento a provedores.

Últimas noticias Facenda:

Skip to content