Ordenanzas e Bandos

Ordenanzas, Regulamentos e Bandos

A Lei 7/1985, do 2 de abril, reguladora das bases do réxime local, atribúe aos Municipios diferentes potestades. Entre elas, a potestade regulamentaria.

Como consecuencia dese recoñecemento da potestade regulamentaria e de autoorganización realizada a favor dos Municipios, o artigo 55 do RD Lexislativo 781/ 1986, do 18 de abril, polo que se aproba o Texto Refundido das disposicións vixentes en materia de Réxime Local, sinala que:

“Na esfera da súa competencia, as Entidades locais poderán aprobar Ordenanzas e Regulamentos, e os Alcaldes ditar Bandos. En ningún caso conterán preceptos opostos ás leis”.

Skip to content