Goberno Local

Concellarías

 • Concellaría de muller, memoria histórica e patrimonio: Maria Ortega Iñarrea.
 • Concellaría de obras e servizos, cultura e participación veciñal: Xosé Daniel Costas Currás.
 • Concellaría de turismo, promoción económica e cultural: Coral Ríos Santomé.
 • Concellaría de mocidade, infancia e voluntariado: Kevin González Santiago.
 • Concellaría de ensino, normalización lingüística, medio ambiente e mobilidade: Maria Dolores Chapela Pérez.
 • Concellaría de urbanismo e persoal: Xosé Xoán Melón González.
 • Concellaría de benestar social, igualdade e accesibilidade: María Sanluis Ferradás.
 • Concellaría de deportes: Rubén Viéitez Parada.
 • Concellaría de facenda: Jorge Parcero Rodríguez.

1.- Obras e Servicios

 • Obras que non requiran a redacción de proxecto técnico e poidan executarse polos medios propios do Concello.
 • Augas, saneamento e depuración.
 • Actuacións de conservación, mantemento e mellora da rede viaria municipal.
 • Proxectos e actuacións de conservación, mantemento e mellora da rede de alumeado público e do das instalacións municipais. Aplicación de medidas de eficiencia enerxética.
 • Actuacións de conservación e mantemento, mellora e ampliación de zonas verdes e parques públicos.
 • Obras de conservación e mantemento dos centros de educación infantil e primaria e das instalacións de competencia municipal.
 • Limpeza viaria e de espazos públicos.

2.- Urbanismo

 • Coordinación do equipo técnico que prestará soporte e asesoramento ás diferentes áreas para o desenvolvemento dos seus proxectos.
 • Planeamento básico (Plan Xeral de Ordenación Municipal).
 • Xestión de Licenzas, comunicacións previas e declaracións responsables.
 • Disciplina urbanística.
 • Proxectos e programas de humanización e reordenación do espazo urbano.
 • Obras, infraestruturas e dotacións que requiran a redacción de proxecto técnico e se executen mediante contratación

3.- Medio Ambiente

 • Proxectos e programas de ordenación e rexeneración do litoral.
 • Proxectos e programas de mellora e posta en valor do medio natural.
 • Proxectos e programas de humanización e rexeneración do ambiente urbano.
 • Limpeza e mantemento de praias, leitos fluviais e espazos naturais.
 • En caso de necesidade funcional, e para atender os requirimentos da área, contará co persoal de mantemento, mellora e ampliación de zonas verdes, xardíns e testeiras que depende organicamente da área de Obras e Servizos.
 • Prevención e loita contra incendios forestais, dentro das competencias municipais.
 • Recollida e tratamento dos residuos sólidos urbanos e residuos especiais de competencia municipal.
 • Hixiene e salubridade pública.
 • Proxectos e programas relativos aos sectores económicos vinculados ao mar e ao medio rural.
 • Relacións coas protectoras de animais.

4.- Facenda

 • Dirección dos servizos económicos do Concello (Intervención, Tesourería e Recadación).
 • Xestión de compras, contratacións e pagos.
 • Xestión do orzamento municipal.
 • Xestión do Patrimonio Municipal (inventario de bens municipais)

5.- Normalización lingüística

 • Proxectos de dinamización do uso do galego entre a veciñanza.
 • Asesoramento lingüístico da institución municipal.
 • Coordinación dos EDLG dos centros de ensino.

6.- Cultura

 • Programación cultural (FIM, Circuítos teatrais, Entroido, Nadal, festas)
 • Relacións cos colectivos e asociacións culturais.
 • Conservación e mellora das dotacións socio-culturais e xestión de novos espazos.
 • Bibliotecas, aulas de lectura e actividades complementarias.
 • Escolas de música tradicional e municipal.

7.- Patrimonio e memoria histórica

 • Posta en valor, recuperación e rehabilitación do patrimonio cultural e etnográfico.
 • Patrimonio documental e bibliográfico. Arquivo municipal.
 • Memoria histórica.

8.- Padroado Beiramar, Emprego, Formación e Innovación

 • Programas de formación ocupacional.
 • Promoción do emprego.
 • Programas de emprendemento e innovación.
 • Promoción empresarial.
 • Relacións cos sectores económicos e sociais da vila para establecer estratexias conxuntas de formación e inserción laboral (Consello Económico e Social).
 • Apoio a PEMES.

9.- Turismo, promoción económica e cultural

 • Xestión da Oficina de Turismo municipal.
 • Xestión de convenios turísticos con outras vilas.
 • Xestión da Praza de Abastos, mercado e venda ambulante.
 • Relación cos axentes comerciais.
 • Promoción do comercio local e de proximidade.
 • Apoio e promoción do tecido produtivo no concello.
 • Mesa local do comercio.
 • Proxectos e programas relativos aos sectores económicos. Xestión da praza de abastos, mercado e venda ambulante.
 • Organización de festivais.

10.- Ensino

 • Relacións coa comunidade educativa.
 • Programas e proxectos relativos ao ensino.
 • Atención á Escola Infantil.

11.- Deporte

 • Programación e xestión deportiva.
 • Escolas deportivas municipais.
 • Proxectos de conservación e mellora de infraestruturas deportivas.
 • Relacións coas sociedades deportivas.
 • Xestión do Complexo Deportivo do Beque.
 • Apoio e fomento do deporte de base e inclusivo.

12.- Persoal

 • Contratación de persoal.
 • Xestión e control de persoal. Réxime disciplinario.
 • Relacións laborais e relacións co Comité de Empresa e Xunta de Persoal.
 • Convenios con centros de ensino para plan de prácticas laborais.

13.- Mocidade e infancia

 • Xestión da Casa da Mocidade.
 • Ludoteca municipal, atención á infancia, etc.
 • Promoción do asociacionismo e da información á mocidade.
 • Programación xuvenil. Impulso dos consellos parroquiais con representación en todos eles.
 • Programa e recoñecemento de Cidades Amigas da Infancia.
 • Pleno da infancia e grupo de participación “ Mariscadoras de ideas”

14.- Benestar social e igualdade

 • Programas de intervención social: prevención da exclusión, loita contra a pobreza, educación para a saúde e loita contra as adiccións, inmigración, etc.
 • Programas de dinamización social e cohesión comunitaria.
 • Atención ás persoas maiores e ás persoas dependentes.
 • Atención aos colectivos obxecto de discriminación social.

15.- Mobilidade urbana

 • Ordenación do tráfico rodado.
 • Transporte público.
 • Xestión integral do PLAN DE MOBILIDADE URBANA SOSTIBLE con impulso de novas reordenacións urbanas para a consecución de espazos públicos.
 • Xestión para a mellora e conservación de viais supramunicipais.
 • Colaboración e apoio ao servizo de Urbanismos nos proxectos e obras de humanización, reordenación do espazo litoral e urbano que afecten á mobilidade.
 • Programas de fortalecemento da seguridade viaria. Camiños escolares seguros.

16.- Participación e Atención veciñal

 • Impulso dos Consellos Veciñais.
 • Aplicación do Regulamento de Participación Veciñal.
 • Seguimento dos escritos presentados por rexistro no concello.
 • Actualización da páxina web municipal.
 • Relación cos colectivos veciñais.
 • Actualización e supervisión do rexistro de asociacións do concello.

17.- Accesibilidade

 • Colaboración e apoio ao servizo de Urbanismos nos proxectos e obras de humanización, reordenación do espazo litoral e urbano que afecten á accesibilidade.

18.- Muller

 • Programas de promoción da igualdade e prevención da violencia.
 • C.I.M.
 • Programas que favorezan a conciliación da vida familiar e laboral.

19.- Voluntariado

 • Servizo de voluntariado.
 • Programación e xestión de actividades de voluntariado co resto de entidades municipais.
 • Cooperación internacional.
Skip to content