Subvención Liña 3. Plan Concellos 2022

EMPREGO PARA A CONSERVACIÓN E FUNCIONAMENTO DE BENS E SERVIZOS MUNICIPAIS.
COFINANCIAMENTO DA CONTRATACIÓN DE 24 TRABALLADORES 

A Deputación Provincial de Pontevedra, mediante acordo da súa Xunta de Goberno de data 11.02.2022, concedeu ao Concello de Moaña unha subvención por importe de 223.714,51 euros, ao abeiro da Liña 3: Emprego para a conservación e funcionamento de bens e servizos municipais do Plan Concellos 2022, destinada ao cofinanciamento da contratación de 24 traballadores desempregados a xornada parcial de 32,5 horas semanais, coas categorías profesionais e meses de contrato que se indican:

CATEGORIA PROFESIONALNº TRAB.Nº  MESES CONTRATO
OFICIAL ALBANEL ENTERRADOR16
PEÓN OBRA PUBLICA46
PEÓN ESPECIALISTA MEDIOAMBIENTE FORESTAL26
PEÓN MEDIOAMBIENTE-FORESTAL46
PEÓN ESPECIALISTA XARDINEIRO26
AXUDANTE XARDINEIRO36
LIMPADOR/A PARQUES26
LIMPADOR/A COLES64
TOTAIS24 

Custo total: 255.157,37 euros.
Subvención concedida: 223.714,51 euros.
Aportación municipal: 31.442,86 euros.