NORMAS DE HIXIENE E PREVENCIÓN

  • O acceso ao espazo comezará arredor de 20 minutos antes da actividade.
  • De 6 anos en adiante, é obrigatorio o uso de máscara en todo o recinto.
  • O público permanecerá sentado na cadeira que se lle asigne.
  • Tanto no recinto acoutado como nas inmediacións, débese manter
    a distancia de seguridade interpersoal de, cando menos, 1,5 m.
  • Ao rematar, sairase de forma graduada e por zonas, seguindo
    as indicacións da organización.

Biblioteca Pública Municipal de Moaña Ser vizo de Normalización Lingüística Servizo de Benestar Social, Mullere lgu.