Subvención para custos de dotación de persoal para tarefas de información en oficinas de turismo.

A  Deputación  Provincial  de  Pontevedra,  mediante  acordo  da  súa  Xunta de Goberno  de   data  27.05.2022  concedeu   a este  Concello   unha  subvención de  6.090,00 €,  equivalente ao 64,53%  do custo da  contratación  dun servizo para a realización de tarefas de información na oficina de turismo.

Esta subvención concédese  ao abeiro das “Bases reguladoras para a concesión das subvencións, en réxime de concorrencia competitiva, para o financiamento dos  custos  da prestación de servizos  de Información  e atención ao público en oficinas  de  turismo adheridas  á  rede  de  oficinas  de  turismo info Rías Baixas correspondentes ao ano 2022” (BOPPO nº 60 do 28 de marzo de 2022).